Játékszabályzat
A játék szervezője és helyszíne
A " Játssz Velünk és Nyerj egy családi Siklósi Vár belépőt és egy Tenkes Kamra Csomagot!" Nyereményjáték (továbbiakban: játék) Szervezője a PANNONIA INFERIOR Kft. (székhely: 7811 Csarnóta, Kültelek 011. hrsz. adószám: 13781459-2-02), (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott Facebook oldalán és weboldalán futó játék.

A játékban résztvevő személyek
A játékban részt vehet minden Európában állandó lakhellyel rendelkező, 18 életévét betöltött, nagykorú természetes személy, kivéve a Szervező tisztségviselői, alkalmazottai és azok (Ptk. 685. (b) bekezdése szerinti) közeli hozzátartozói (továbbiakban: Játékos). Korlátozottan cselekvőképes nyertes Játékos esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a játékszabályban foglalt feltételeknek.

A játék időtartama
A játék 2019. május 11-től 2019. május 25. 15:00-ig

A játékban való részvétel feltétele, a játék menete
A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik a Szervező Facebook oldalát lehetőség szerint like-olták és a https://tenkescsarda.hu internetes oldalon található űrlapon a kért és szükséges adatokat megadták.
A jelentkezéshez elengedhetetlen, kötelező adatok: név, e-mail cím,
A jelentkezéshez nem kötelező, önkéntes adatok: telefonszám
A nyereményjátékban való részvétel ingyenes, további semmilyen nemű vásárlási kötelezettséggel nem jár.
A nyereményjátékban részt vesz mindenki, aki nyereményjáték időtartama alatt a Szervező Facebook oldalát lehetőség szerint like-olta és a fent megjelölt oldalon található űrlap segítségével a kötelezően kért adatokat kivétel nélkül kitöltötte és a játékszabályzatot elfogadta.

Sorsolás
Számítógépes rendszer segítségével 2019. május 25-én történik a sorsolás. A sorsolás alkalmával egy nyertes és egy tartalék nyertes kerül kisorsolásra. A sorsolás zárt, automata számítógépes, a random szám generátor elvét követő rendszer segítségével történik. A rendszer emberi beavatkozásra nem ad lehetőséget.

Nyeremények meghatározása és felosztása
1 db 5 fő részére szóló, családi Siklósi Vár belépő, ami beváltható 2019. december 31-ig a H-7800 Siklós, Vajda János tér 8. szám alatt.
1 db Tenkes Kamra Ajándékcsomag, ami átvehető a Tenkes Csárdában, 2019. július 15-ig.
A nyeremény készpénzre nem váltható és nem át nem ruházható.
A Szervező nem oszt szét a jelen játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

Nyertesek értesítése, a nyeremény átvételével kapcsolatos feltételek
A sorsolást követően a Játékos e-mail címére történő e-mail segítségével, továbbá a Szervező Facebook oldalán kerül kihírdetésre az eredmény.
A Szervező nem vállal felelősséget azért, hogy a nyertes értesítő e-mailt a Játékos nem kapta meg. A nyertesnek 2019. június 10. 14:00-ig van lehetősége nyereményéért jelentkezni az általa megadott e-mail címről, ezt követően a tartalék nyertes lép a helyébe. A tartalék nyertes jelentkezési határideje: 2019. június 30. 14:00.
Amennyiben a nyertesek nem jelentkeznek, úgy a nyeremény visszatartásra kerül.

Adatvédelem
Az által, hogy a Játékos leadta jelentkezését nyereményjátékunkra, hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai (Név, E-mail Cím, melyek a jelentkezésnek elengedhetetlen feltételei, megadásuk kötelező, valamint Telefonszám, melynek megadása önkéntes) a Szervező adatbázisába bekerüljenek, és azokat minden további engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa. Az adatszolgáltatás önkéntes. Hírlevelünkről a kiküldött levélben található "Leiratkozom" gomb megnyomásával bármikor törölheti e-mail címét és egyéb adatait az adatbázisból. Az adatokat a Szervező kezeli, azt harmadik fél részére, ha nem jogosultsággal rendelkező hatóság, ki nem adja.
A Szervező kizárja felelősségét a Játékos téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítésből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Információkérés
A játékkal kapcsolatos információk az alábbi e-mail címen kérhetők: jatek@tenkescsarda.hu
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.
A Játékosok részvételükkel elfogadják a játékszabály minden rendelkezését.
A promóció kivitelezője a Marketing Soul Kft. - Felelős kivitelező: Török Gergő Zoltán.
A promócióval, nyereményjátékkal kapcsolatban bővebb információhoz a hello@marketingsoul.hu e-mail címen juthatsz.
A beérkezett regisztrációk alapján szerzett adatok, információk feldolgozásához Szervező a Marketing Soul Kft. segítségét veszi igénybe adatfeldolgozóként (továbbiakban: Adatfeldolgozó). Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő, vagyis a Szervező, illetve Adatfeldolgozó férnek hozzá.
A Szervező, valamint az Adatfeldolgozó a játékhoz kapcsolódóan a játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, továbbá kapcsolat-felvételi-, üzletszerzési, illetve hírlevél küldési célból a játékszabályzatban meghatározott adatokat kezeli.

Amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók, vagy más közterhek bevallása válik szükségessé, úgy Szervező a rá háruló kötelezettségek teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli. Ezek az adatok a nyertesek, pótnyertesek értesítését követően az általuk beküldött, illetve bemutatott dokumentumok alapján kerülnek rögzítésre.

A nyereményekkel kapcsolatban adók, vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok kezelésének ideje a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam, melyet követően az adatok törlésre kerülnek.
Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket és az illetékességgel biró hatóságokat..
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen a következő módok egyikén tehetik meg: e-mail küldésével a jatek@tenkescsarda.hu e-mail címre, vagy a Szervező címére küldött postai levélben (7811 Csarnóta, HRSZ.: 011.).

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a játék időtartama alatt az adatainak a törlése a játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.
A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

A Tenkes Csárda Csapatának kifejezetten fontos a természetvédelem és a fenntartható, környezettudatos mindennapok éppen ezért kérjük, hogy oldalainkat ne nyomtasd ki. Amennyiben valamilyen tartalmat szeretnél szöveges formában elérni kérjük, hogy vedd fel Velünk a kapcsolatot elérhetőségeink egyikén.

Tegyen a fenntartható mindennapokért!

Köszönjük!

Üdvözlettel, a Tenkes Csárda Csapata